Menu
Search
Main SiteGandhara ConnectionsVase Corpus (CVA Online)
Search

Gems Database Search

Search by Signature

All SignaturesThe number after the value indicates the number of results in the database. Click on the value to select.

Admon (42)
Aepolianus (1)
Aetionos (10)
Agathemeros (3)
Agathopos (2)
Agedes (1)
Agides (1)
Agis (1)
Aglaos (5)
Aition (1)
Alexander (3)
Alkemenes (1)
Alkeos (8)
Allion (33)
Alpheos (11)
Ammonios (7)
Amphion (3)
Amphoros (5)
Aniketos Aphro (2)
Anterotos (15)
Antiochos (1)
Anton Pichler (1)
Apollodotos (7)
Apollonides (304)
Apollonides Athenaios (1)
Apollonios (1)
Apollophanes (2)
Argelaos (1)
Argeos (7)
Aristoteiches (1)
Arogillos (1)
Aspasios (14)
Athenion (16)
Aulos (17)
Axeochos (1)
Axsochos (1)

Boethos (1)
Brown (38)
Burch (19)

Calandrelli (1)
Chariton (4)

Damas (18)
Demophilos (13)
Diodoros (2)
Diokleos (10)
Dioskourides (178)
Dositheos (3)

Elpenor (1)
Emilios (2)
Epi (1)
Epimenes (1)
Epimenides (1)
Epitynchanos (1)
Euodos (11)
Eutiches (1)
Eutych Dioskourides (1)
Eutyches Dioskourides Aigiaeos (1)

Frewin (8)

Gairanos (1)
Glykon (3)
Gnaios (278)

Harris (1)
Heios (6)
Hellen (7)
Hellenios (6)
Henig (1)
Hermione (2)
Hydros (3)
Hyllos (23)

Kaekas (4)
Kalpurnius (1)
Karetos (1)
Karilaos (11)
Karpos (9)
Kephos (2)
Koimos (1)
Koinos (3)
Kreskes (2)
Kromos (268)
Krotos (1)
Kymmos (1)

L. Priscus (3)
Laelius (2)
Leukios (5)
Lichinios (1)
Licinius (1)
Likimios (1)
Likinios (2)
Likinos (1)
Likos (23)
Louis Siries (3)
Lucius (1)
Lysippos (1)

Marchant (13)
Milton (1)
Mirtales (2)
Mithridates (1)
Mykonos (1)
Myron (4)
Myron Athenaios (2)
Myrton (4)

Natter (4)
Nearchos (1)
Neisos (5)
Neokles (1)
Nikandros (1)
Nikias (1)
Nikolas (4)
Nysos (1)

Onesias (1)
Onesimos (1)
Onesos (9)

Pamphilos (6)
Partanos (1)
Pemallios (10)
Pergamos (8)
Pharnax (6)
Phegos (1)
Philemon (5)
Philolaos (4)
Phrygillos (2)
Pichler (50)
Pichler ? (1)
Plotarchos (5)
Plotinus (1)
Polyklet (62)
Priscus (1)
Pyrgoteles (118)

Quintillos (4)

Salpion (1)
Saturninus (1)
Seleukos (4)
Severos (1)
Simon (1)
Skopas (1)
Skylax (12)
Skymmos (4)
Solon (40)
Sosokles (7)
Sostratos (11)

Teuker (13)
Thamyros (1)
Toimon (1)
Tryphon (9)
Tryphon Ephesios (1)

Yeo (1)

Back to make another selection

Start a new search

Site map Copyright Accessibility Privacy statement Contact us
Gandhara Connections
Gandhara Connections on Facebook
Gandhara Connections on Twitter
Back to top