Menu
Search
Main SiteGandhara ConnectionsVase Corpus (CVA Online)
Search

Classical Art Research Centre Pottery Search

Search by Epoiesen

To search the database click on the epoiesen below, or click for introductory help on inscriptions.

OSTHENE POIESEN]EN]ES EPOIESES]LES EPOIE]OSEPOIESEN]S ME EPOIESEN]SKALOS]SMEPOIESENDEMOS KALOSEPOEPO]IESEEPOIESENKLESEPOINDROSEPOIESENSTHENESSTHENESEPOA KLES:POIESNAES:POIESN A KIIES:POIESNA: CHSENOKLES B: EPOIESENA: GAGEOSEPOIESENA:CHSENOKLES:EPOIESENACHILESACHILEUS, CHAITOS, EUPHOIASAGATHONAGATHON EPOIESENAISCHINESAISCHINES EPOESENAKAMAS, POLYCHSENE, PRIAMOS, NEOPTOLEMOSAMASISAMASIS EPOIESENAMASIS MEPOIESENANAKLESANAKLES:MEPOIESENANAKLESANAKLESEPOIESENANCHIPPOSANCHIROS, SEMOS, PYROKEME, KALIPHONE, KALIPHORAANDOKIDESANDOKIDES EPOIESEANDOKIDESEPOEANDOKIDESEPOESENANDOKIDESEPOIEANDROGENESANTIDOROSANTIDOROSEPOEANTIMENONANTIPHANESAPHRODISIA, KARINIDES, DIONISILENES, LYRKIASAPOLLONOS, LETOS, ARTEMIDOSARCHEKLES:MEPOIESENARCHIKLESARCHIKLES EPOIESENARISTOMENESASTYANACHS, POLYCHSENE, NEOPTOLEMOS, ]AIPHONOSASTYANAXATHEAIA, AIAS, HEKLOR, APOOLLONATITASATITASEPOIESENATLASB: CHSENOB: GAGEOSMEPOIESENBAKCHIOSBAKCHIOS EPOIESENBRISEES, PHOINICHSBRISEIS, PHOINIXBRYGOSBRYGOS : EPOIESENBRYGOSEPESENBRYGOSEPOIESENCACHRYLION EPOIESENCHACHRYLIONCHACHRYLION EPOIESECHACHRYLION EPOIESENCHACHRYLIONEPOIECHACHRYLIONEPOIESENCHACHYLIONCHAIRE SUCHAIREICHAIREKAIPIEIMENAICHICHARIDEMOS, EPEDOKRATES, NEKAULESCHARINOSCHARINOS EPOIESENCHARINOS MEPOIESEN (EP)CHARINOSEPOIESECHARITAIOSCHARITAIOS:EPOIESENEME:EUCHARITAIOS:MEPOIESENCHARITAIOSEPOIESENMECHELISCHELIS EPOIEICHELIS EPOIESENCHIRONCHIRONEPOIESENCHOLCHOS MEPOIESENCHRYSIPPOS, ZEUCHSOCHSENODOKE KALECHSENOKLEES EPOIESENCHSENOKLEES:KLESOPHOS EPOIESENCHSENOKLES EPOIESENCHSENOKLES EPOIESEN SCHENOKLESCHSENOKLES:EPOIESENDEINIADESDOPHIOS, TERPEKELOS, PHSOLASDORISDORIS EGRAPHSENDORIS EPOIESENDOURISDROMIS, ECHON ?, EPHSIS, TERPON, BABAKCHOS, HYDRIS, STYON, HERAKLES, HERA, HERMES, IRIS, DIONYSOSE]SENECHSEKIAS:EPOIESECHSEKIASEGRAPHSEKAPOESEMEECHSEKIASEPOESEECHSEKIASEPOIESEECHSEKIASEPOIESENECHSEKIASEPOIESEN-ENEOINOIOIENECHSEKIASEPOISEECHSEKIASMEPOIESEEGESIBOLOS EPOIESENEGRAPHSENEGRASPHENEPAINETOS SEDOKEN CHAROPOIEPIGENESEPIGENES EPOSEEPIKTETOSEPIKTETOS EGRAPHSENEPIKTETOS EGRASPHENEPIKTETOSEGRAPHSENEPITIMOSEPITIMOS EPOIESEN (EP)EPITIMOSEPOIESENEPO]IESENEPOIESENEPOIESEN THYPHEITHIDESERASINOSERASINOS EPOIENERGINOSERGINOS EPOIERGOTELESERGOTELESEPOIESEN HONEARCHOERGOTIMOSERGOTIMOS EPOIESENERGOTIMOS MEPOIESENERMOGEPOOIESENERMOGESESPOIIESENEROTHEMISEUCHEIROSEUCHEROS:EPOIESEN HORGOTIMOHYIEUCHERSEPOIOESENEUCHSITHEOS EPOIESENEUERGIDESEUERGIDESEPOIEUERGIDESEPOIESENEUMARESEUPHRONIONEPOIESENEUPHRONIOSEUPHRONIOSEPOIESENEUTHYKRATESEUTHYMEDES EPOIESENEUTHYMIDESEUXITHEOSEXEKIASEXEKIAS EPOIESEGAGEOSGAMEDESGAMEDES EPOIESEGLAUKONGLAUKYTESGLAUKYTES EPOIESENGLAUKYTES MEPOIESENGORGOSGORGOSEPOIESENGRAPHSEKAPOIESEMEGRAPHSENHAOI LEI BREHARPYLEAS ARISTANDROS, LABROS, ANTANDROS, THORAX, EUTYMACHOS, MELANION, ATALATE, METHEPON, ORMENOS, ANTAIOS, KORAX, AKASTOS, SIMON, PAUSILEON, TOXAMIS, EBOLOS, EGERTES, MARPSAS, ASMETOS, KYNORTES, KIMERIONHEGESIBOULOSHEPHAISTOSHERAKLES, GEROPSOHERKEIOHERMAIOSHERMAIOS EPOIESENHERMAIOSEPOIESENHERMOGENEEPOIESEN EMEHERMOGENESHERMOGENES EPOIEHERMOGENES EPOIESENMEHERMOGENES KALOSHERMOGENESEPOIESENHERMOGENESEPOIESENEMEHERMOLYKOS KALOSHIERONHIERON EPOIESENHIERONEPOIESENHIERON:EPOIESENHIERONEPOESENHIERONEPOIESENHIERONEPOISENHILINOSHILINOSEPOIEHILINOSEPOIESENHIPASOSHIPOKRITOS KALISTOSHIPPARCHOSHIPPARCHOS KALOSHIPPODAMASHIPPODAMAS, ALECHSANDROS, TIMADARA, EUOPISHIPPOKRITOSHISCHYLOSHISCHYLOS EPOIESENHISCHYLOS EPOIESEN: EPIKTETOSHISCHYLOSEPOIESENHUSHYLOSHYPEREIDESHYPEROCHOS, HIPPASOS, MEGON, AKASTOS, ACHSIPPOSHYPEROS, ORISMENES, ANDROMACHE, ASTYANACHSIASON, MELEAGROS, PELEUS, MENANION, THERO, LEUKIOS, ENPEDO, SIMON, ARIADNE, THROPHOSIERONEPOIEKALIADESKALIADES EPOIESENKALIASKAKALLIKLESKALLIPHORAKALLIPHORA, PYRICHOSKALOSKALOS NAICHIKASTOR, POLYDEUKES, LEDA, KYLAROS, TYNDAREOSKAULOSKAYLOS EPOIESENKITTOSKITTOSEPOIESENKLEIMACHOSKLEIMACHOSMEPOIESEKEMIKENOSKLEITARCHOSKLEITIASKLEOMENESKLEOMENES NIKIOU ATHENAIOS EPOIEKLEOPHRADESKLEOPHRADES EPOIESEN AMASIDOSKLEOPHRADES:EPOIESEN:AMASSKLESOPHOSKLITARCHOS KALOSKLITIAS MEGRAPKLITIASMEGRAPHSEN:ERGOTIMOSMEPOIESENKLITOMENESKLITOMESEN EPOIESENSKOLCHOSKOSTHENESEPOIKPITONEPOIESEN : LEPOSYSKRATESKRATES KALOSKRITONKYMOTHEA, OUKALYGON, THETIS, ANTILOCHOS, NESSTORLAODAMAS, HYPNOS, HERMES, THANATOS, SARPEDON, HIPPOLYTOSLEAGROSLEAGROS KALOSLINOS, IPHIKLESLYKOSLYSIADESLYSIADESMEPOISENEULYSIASLYSIASMEPOIESENTHEMICHONEILYSON HODI, PHOINICHS HODIMEPOIESENMEDONMEGAKLESMEKAKLES EPOIESENMELISAMEMLON, HEOSMEMNONMEMNON KALOSMEMNONKALOSMENELEOS, ALEXANDROS, ARTEMISMENONMENONEPOIESENMIDASMIKIONMNESIADESMNESIADESEPOIESNMYSONMYSONEGRAPHSENKAPOI ESENMYSPIOSMYSPIOS:EPOIESENNAUKLEIANEANDROSNEANDROSEPOIESENNEANDROSMEPOIESENNEARCHOSNEARCHOS EPOIESENEUNEARCHOS EPOIESENMENEOKLEIDESNEOKLEIDES KALOSNIKA APHRODITONIKIASNIKIASEPOIESENNIKODEMOSNIKODEMOS EPOIESENNIKOSTHENEESEPOIESENNIKOSTHENESNIKOSTHENES EPOESENNIKOSTHENES EPOIENIKOSTHENES EPOIESENIKOSTHENES EPOIESENNIKOSTHENES EPOISENNIKOSTHENES MEPOIESENNIKOSTHENESEPOIESENNIKOSTHENESME EPOIESENNIKOSTHENESME EPOIESENCHAIRENIKOSTHENESMEPOESENNIKOSTHENESMPOIESENNIKOTHENESEPOIESODYSSEUS, DOLON, DIOMEDES, AGAMEMNONOIENOLTOSOLTOS EGRAPHSENOMIGAS EPOIESENONESIMOSONETORIDESOREIBELOSOREIBELOS : EPOIESENPAIDEROSPAIDIKOSPAIDIKOSEPOIESENPAMPAHAIOSPAMPHAIOSPANAITIOSPANAITIOS KALOSPANAITIOSKALOSPANOAIOS EPOIESENPANOAIOSEPOIESENPANOAISEPOIESENPANPHAIOS EPOIESENPANPHAIOS EPOIESNPANPHAIOS MEPOIESENPANPHAIOSEPOINPANPHAIOSEPOIESENPANPHANOSEPOIESENPANPHAOS EPOIESENPANTHAIOS EPOIESENPANTHAIOSEPOIESENPANTHAIOSESENPASIADESPASIADES: EPOIESENPASIADESEPOIESENPATROXLUS ATLAPEREPHATTAPHAIPHAIOSEPOIESENPHALIOS, KALIPHORAPHANPHAI OSEPOIEIPHANPHAIOS EPOIEIPHEIDIPOS EGRAPHEPHEIDIPPOSPHILTIAS EPOIESENMEPHINTIASPHINTIAS EPOIESENPHINTIASEPOIESENPHRYNOSPHRYNOSEPOIESEN CHAIREMENPHRYNOSEPOIESENKAIREMENPHRYNOSEPOIESENMEPISTOXENOSPISTOXENOS EPOIESENPISTOXENOS SYRISKOSPLEXIPPOSPOIESENEMEPOLYXENEPRIAPOSPRIAPOS EPOIESENPRIAPOSEPESENPRIAPOSEPOIEPRIAPOSEPOIESENKALOSPROKLEES EPOIESEPROKLESPSIAXPSOLEASPYRES, SKONTHONPYRICHOSPYTHONPYTHONEPOIESENSAKONIDESSAKONIDES EGRAPHSENSALAXSIKANOSSIKANOSEPOIESENSOKLEESEPOIESENSOKLESSOKLESEPSOKLESEPOIESENSONDROSSOPHILOSSOSIASSOSIASEPOIESENSOTADESSOTADES EPOIESOTADES EPOIESENSOTESSTESIASSTESIASKALOSSYRIKOSEPOIESENSYRISKOSTAEIDESPOIEESENTALAOSTALEDES EPOIESNSYTALEIDESTALEIDES EPOIESENTALEIDES POIESENTALEIDESPOIESENTEIS]IASEPOIESENHATHENAIOSTEISIASTEISIAS EPOIESENTEISIASEPIESENHATHENAIOSTELES EPOIESETELESIASTHEOIOTOS MEPOESETHEOZOTOSTHESEUS, ANTIOPEIA, PERITHOS, PHORBASTHRAICHS EPOIESENTHRASEASTHRAXTHYPHITIDESTIMAGORAEPOIESENTIMAGORASTIMARCHOSTIMENORTLEMPOLEMOSTLENPOLEMOS MEPOIESENTLENPOLEMOSEPOIESENTLESONTLESON HO NEARCHO EPOIESENTLESON HO NEARCHOS EPOIESENTLESON HONEARCHO EPOIESETLESON HONEARCHOEPOITLESON HONEARCHOEPOIESENTLESONHONEARCHOEPOTLESONHONEARCHOEPOIESENTLESONHONERARCHOEPOIESENTLESONNYNEOEPOIESENTLESONONEARCHOEPOTROON, RHODIATROPHOS, EPIBOIA, PROKRITOS, LYSIDIKE, HERNIPO, ASTERIA, ANTIOCHOS, DAMASISTRATE, HEUXISRATOS, KORONIS, EURYSTHENES, MENESTHO, DAIDOCHOS, HIPODAMEIA, PHAIDIMOSTYCHIOSXENODOKEXENOKLESXENOKLES EPOIESENXENOPHANTOSXENOPHANTOSEPOIESENATHENAIOSXENOPHONXENOTIMOSXENOTIMOS EPOIESENXSENOKLES EPOIESEN

Advanced List of All Inscriptions

Back to make another selection

Start a new search

Site map Copyright Accessibility Privacy statement Contact us
Gandhara Connections
Gandhara Connections on Facebook
Gandhara Connections on Twitter
Back to top